Skip to main content

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU       UYARINCA MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İPEK MOBİLYA İNŞAAT ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından hazırlanmıştır. Veri sorumlusu, İPEK MOBİLYA İNŞAAT ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin (Bundan sonra “İPEK MOBİLYA” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) bilgileri aşağıdaki gibidir:

Veri Sorumlusu : İPEK MOBİLYA İNŞAAT ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : YENİ MAHALLESİ GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVAR No:700 A MEZİTLİ/MERSİN

Tel : +90 (541) 662 12 37

E-posta : bilgi@dimax.com.tr

1.KİŞİSEL VERİ NEDİR?

Kişisel veri, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un daKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” şeklinde ifade olunmuştur. Tanımdan da anlaşılacağı üzere sizleri belirlenebilir kılan her türlü bilgi kişisel veridir. Tüm bunlara ek siyasi düşünce, mezhep, ırk, din, dernek-vakıf üyeliği, sağlık bilgisi, felsefi düşünce, inanç, cinsel tercih, sabıka kaydı, ceza mahkûmiyet bilgileri, biyometrik veriler ise özel nitelikli kişisel verilerdir. 

2.VERİ SORUMLUSU İPEK MOBİLYA’NIN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KAPSAMI 

Yukarıda izah olunanlar uyarınca veri sorumlusu İPEK MOBİLYA’dır. Veri sorumlusu sıfatı altında İPEK MOBİLYA işbu Aydınlatma Metninde, kişisel verilerin kim tarafından hangi amaçla işlenebileceği, kimlere ne amaçla aktarılabileceği, verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel verilerin korunmasına yönelik veri sahibinin sahip olduğu haklar hususunda sizleri bilgilendirmekte ve aydınlatmaktadır.

3.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İPEK MOBİLYA TARAFINDAN İŞLENME AMAÇLARI

Şirketimizin Mesafeli Satış Sözleşmesi Uyarınca Sizlere Ait Kişisel Verileri İşleme Amaçlarını Aşağıdaki Gibi Sıralamak Mümkündür:

-Hizmetlerimizin Eksiksiz İfa Edilebilmesi

-Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülebilmesi

-Sözleşme Süreçlerinin Yürütülebilmesi

-Mal ve/veya Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülebilmesi

-Mal ve/veya Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülebilmesi

-Mal ve/veya Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülebilmesi

-İletişim Faaliyetlerinin Yürütülebilmesi

-Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülebilmesi

-Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülebilmesi

4.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE YÖNELİK İLKELER

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesini;

-Hukuka uygun olarak işlemeyi;

-Verilerin güncelliğini sağlamayı;

-Dürüstlük kurallarına uygun davranmayı;

-İşlendiği amaç dışında kullanılmamasını;

-İşlendiği amaçla ölçülü ve sınırlı olmasını;

-Genel ahlaka, örfe ve adete uygun olarak işlemeyi;

-6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri başta olmak üzere ilgili tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak işlemeyi;

İPEK MOBİLYA olarak ilke edindik.

5.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Sizlerden mesafeli satış sözleşmesi uyarınca elde edilen kişisel veriler, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un 5. maddesi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik yollarla işlenmektedir. 

6.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

Kişisel verileriniz toplanma amacı dışında kullanılmamakta ve toplanma amacı ile kanunen öngörülen zamanaşımı süreleri ortadan kalktıktan sonra 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un öngördüğü yollarla imha edilmektedir. 

Mesafeli satış sözleşmesi uyarınca sizlerden elde ettiğimiz kişisel veriler 6698 Sayılı Kanun’un m.8/2(a) hükmü kapsamında tedarikçilere, gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi, hukuki uyuşmazlıkların ispatı, hizmet tedariki-ifası ve ticari faaliyetlerin yürütülebilmesi amacıyla talep doğrultusunda ya da gerektiğinde aktarılabilmektedir.

7.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Veri sahibi ilgili kişi olarak İPEK MOBİLYA’ya başvurarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesindeki;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Eksik ya da yanlış işlenmiş verinin düzeltildiğini veya ilgilinin talebi üzerine verinin silindiğini veyahut yok edildiğine ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınızı kullanabilirsiniz. 

İPEK MOBİLYA’ya yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen şekillerde iletmeniz mümkündür. Başvurularınız şahsınıza ait olmalıdır. Bir başka kişinin kişisel verisine ilişkin bilgi talebi için başvuru yapılamayacağını önemle belirtmek isteriz. İPEK MOBİLYA bilgi taleplerinizi mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Kişisel verilerle ilgili talep haklarınızı kullanabilmek için internet sitemizdeki bilgilendirmeleri inceleyebilir ve yine internet sitemizde bulunan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Bilgi Talep Formu”’nu  kullanabilirsiniz. 

İPEK MOBİLYA İNŞAAT ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

  İşbu Aydınlatma Metnini Okudum ve Anladım.