Skip to main content

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA AYDINLATMA METNİ

Değerli Ziyaretçilerimiz

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İPEK MOBİLYA İNŞAAT ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından hazırlanmıştır. Veri sorumlusu, İPEK MOBİLYA İNŞAAT ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin (Bundan sonra “İPEK MOBİLYA” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) bilgileri aşağıdaki gibidir:

Veri Sorumlusu : İPEK MOBİLYA İNŞAAT ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : YENİ MAHALLESİ GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVAR No:700 A MEZİTLİ/MERSİN

Tel : +90 (541) 662 12 37

E-posta : bilgi@dimax.com.tr

Şirketimizin Sizlere Ait Kişisel Verileri İşleme Amaçlarını Aşağıdaki Gibi Sıralamak Mümkündür:

 • Şirket Güvenliğinin Sağlanabilmesi,
 • İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülebilmesi,
 • Yetkili Kişi, Kurum, Kuruluş ve Adli Makamlara Gerektiğinde Bilgi Verilebilmesi,
 • Şirketin Güvenlik Açıklarının Önüne Geçilebilmesi,
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibinin Sağlanabilmesi,
 • Ziyaretçilerimizin Güvenliğinin Sağlanabilmesi,
 • Hizmetlerimizin Eksiksiz İfa Edilebilmesi,
 • Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Sağlanabilmesi,
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Sağlanabilmesi,
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülebilmesi,
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülebilmesi.

Elde edilen kişisel veriler, 6698 Sayılı Kanun’un 5. maddesi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik olmayan yollarla işlenmektedir. 

Kişisel verileriniz toplanma amacı dışında kullanılmamakta ve toplanma amacı ortadan kalktıktan sonra kanunun öngördüğü yollarla imha edilmektedir. İşbu kişisel veriler 6698 Sayılı Kanun’un m.8/2(a) hükmü kapsamında veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi ve hukuki uyuşmazlıkların ispatı amacıyla talep doğrultusunda ya da gerektiğinde adli makamlara, kamu kurum ve kuruluşlarına veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilmektedir.

Siz değerli ziyaretçilerimiz İPEK MOBİLYA’ya başvurarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesindeki;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Eksik ya da yanlış işlenmiş verinin düzeltildiğini veya ilgilinin talebi üzerine verinin silindiğini veyahut yok edildiğine ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınızı kullanabilirsiniz. 

İPEK MOBİLYA’ya yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen şekillerde iletmeniz mümkündür. Başvurularınız şahsınıza ait olmalıdır. Bir başka kişinin kişisel verisine ilişkin bilgi talebi için başvuru yapılamayacağını önemle belirtmek isteriz. İPEK MOBİLYA bilgi taleplerinizi mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Bilgi talebine yönelik ayrıntılı bilgiye ve başvuru formuna “ https://dimax.com.tr ” şeklindeki internet sitemizden ulaşabilmeniz mümkündür. 

İPEK MOBİLYA İNŞAAT ENERJİ SANAYİ TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ